Close

Candidate’s Day to Day Account Register

Sl. No. Name of the Candidates Party Date 1 Date 2 Date 3
1 KAVITA SINGH Janata Dal (United) 01-05-2019 05-05-2019 10-05-2019
2 BALMIKI
PRASAD GUPTA
Bahujan Samaj Party 01-05-2019 05-05-2019 10-05-2019
3 HENA SHAHAB Rashtriya Janata Dal 01-05-2019 05-05-2019 10-05-2019
4 AMAR NATH YADAV Communist Party of
India (MarxistLeninist) (Liberation)
01-05-2019 05-05-2019 10-05-2019
5 NARAD PANDIT Bharatiya Samta
Samaj Party
01-05-2019 05-05-2019 10-05-2019
6 PARMANAND
GOND
Swatantra Samaj
Party
01-05-2019 05-05-2019 10-05-2019
7 BIJAY BAHADUR
SINGH
Rashtriya Sahyog
Party
01-05-2019 05-05-2019 10-05-2019
8 ROHIT KUMAR
YADAV
Sanyukt Vikas Party 01-05-2019 05-05-2019 10-05-2019
9 SHABANA Jai Prakash Janata
Dal
01-05-2019 05-05-2019 10-05-2019
10 SUDHIR KUMAR
SINGH
Shivsena 01-05-2019 05-05-2019 10-05-2019
11 ANIL KUMAR
VERMA
Independent 01-05-2019 05-05-2019 10-05-2019
12 ABHISHEK
KUMAR
Independent 01-05-2019 05-05-2019 10-05-2019
13 AMARJIT
PRASAD
Independent 01-05-2019 05-05-2019 10-05-2019
14 UPENDRA
KUMAR GIRI
Independent 01-05-2019 05-05-2019 10-05-2019
15 JAI PRAKASH
PRASAD
Independent 01-05-2019 05-05-2019 10-05-2019
16 DEVA KANT
MISHRA
Independent 01-05-2019 05-05-2019 10-05-2019
17 MADHURI
PANDEY
Independent 01-05-2019 05-05-2019 10-05-2019
18 SANJAY
PRAJAPATEE
Independent 01-05-2019 05-05-2019 10-05-2019
19 SATYENDRA
KUSHWAHA
Independent 01-05-2019 05-05-2019 10-05-2019